United Kingdom   Spain   Germany   Italy   Turkey

Kaynaklar: Intervention modeli

Rehber 1- ‘ VET için yerel ortaklık nasıl oluşturulacak’

"Mesleki Eğitim ve Öğretim için yerel ortaklıklar nasıl oluşturulur" Kılavuzu, hem kamu hem de özel sektörlerden Mesleki Eğitim ve Eğitim alanlarında çalışan yerel temsilcilerin temel rol oynamalarını sağlayacak yerel ortaklıklar kurmalarına yardımcı olacak araçlar, yöntemler ve ipuçları sağlar. VET teklifinin bölgelerinin gerçek gereksinimlerine adaptasyonundaki rolü.
Bu amaçla, Rehber, okuyucuya 4 kademeli bir süreç önermektedir:
1. Bölgedeki mesleki eğitim ve öğretim ortamının mevcut durumu hakkında bir değerlendirme yapmak (örneğin, yasal çerçeve veya ilgili kilit ajanlar dahil olmak üzere)
2. Ortak hedefleri belirleyerek ortaklığın temellerini oluşturmak
3. Yeni ortaklığın temel özelliklerini tanımlamak (stratejik, organizasyonel, operasyonel ...)
4. Mesleki Eğitim ve Öğretimin iyileştirilmesi için yerel bir eylem planını tanımlayarak ve uygulamak suretiyle, iş ortaklığı oluşturulması


Buradan indirin

Rehber 2- ‘İşgücü piyasası ihtiyaçları nasıl izlenecek’

İşgücü piyasası ihtiyaçları konusundaki rehberin asıl amacı, kullanıcıyı eşleşen talep sıkıntısı ve iş gücü piyasasında arzı belirlemeye yönlendirmektir. Proje, yerel bir coğrafi bölgedeki belirli istihdam taleplerine yanıtta mesleki eğitim ve öğretim ihtiyacını ve bu taleplerin belirlendiği araçları belirlemek üzere hazırlanmıştır. İşgücü piyasasının çeşitli yönleri hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi edinmek için Rehber, farklı eğitim programlarını teşvik edecek ve yaratacak faktörleri belirlemek için belirli çalışma görüşlerini göstermektedir. Beceri ihtiyaçlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesini içeren pazar ihtiyaç analizi, eğitim hizmetlerinde karar vermede kullanılan bir araçtır. Kaynak tahsisi ve planlama gibi kararlar çeşitlendirilebilir; böylece ihtiyaçlar değerlendirilmesi, hedef nüfusa yönelik tespit edilen sorunların ve çözümlerin değerlendirilmesi sürecidir.


Buradan indirin

Rehber 3- ‘VET nasıl programlanacak’("Mesleki Eğitim Programını Programlama")

Bu rehber, hem kamu hem de özel sektörlerden Mesleki Eğitim ve Eğitim alanındaki yerel temsilcilerin bölgelerinin gerçek işgücü piyasası ihtiyaçlarına göre uyarlanmış yerel bir Mesleki Eğitim ve öğretim programı tasarlamasına ve uygulamasına yardımcı olacak araçlar, yöntemler ve ipuçları sağlar. Kılavuz, bir eğitimin üç aşamasında yapılandırılmıştır: Hazırlık, Uygulama ve İzleme. İlk adım 'Hazırlık', hedef kitlenin tanımını ve öğrenme çıktılarını, bütçenin hesaplanmasını dikkate alarak programın bütün gelişimini kapsar. İkinci adım olan 'Uygulama' ana faaliyeti, programın uygulanmasının izlenmesi gerekip gerekmediğine karar vermektir. Programın genel değerlendirmesi, uygulanması, belgelenmesi ve dokümantasyonu, üçüncü adım olan'İzleme' nin bir parçasıdır.


Buradan indirin

Rehber 4- Etki nasıl değerlendirilecek

"Etki değerlendirmesi"Nasıl Yapılır Kılavuzu, yerel ortaklıklar çerçevesinde geliştirilen Meslek ve Eğitim programlarına veya projelerin etki analizi planlama ve gerçekleştirme konularında rehberlik eder. Etki VET(MEÖ-Mesleki Eğitim ve Öğretimin) müdahalesinin öncesi ve sonrası arasındaki farktır ve bu nedenle VET (MEÖ) amaçlarının ne ölçüde yerine getirildiğini belirlemek için yararlıdır.
Kılavuz, etki değerlendirmesi nedir, yürütülecek faaliyetler nasıl ayarlanır ve üzerindeki etkileri değerlendirmek için hangi yöntem ve araçlar kullanılır gibi konuları açıklar:
1. Mesleki Eğitim ve Öğretim kurslarına katılan bireyler
2. İşgücü piyasasında beceri arayan şirketler
3. VET’i destekleyen yerel ortaklık
4. Bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimi.


Buradan indirin

Uygulama araç seti

Bu araç seti ,dört Nasıl Rehberi’nde bahsedilen farklı araçların detaylı tanımını ortaya koymaktadır.Öte yandan, bu set Nasıl Rehberlerinin ülkenizde uygulanmasına da yardımcı olacak şekilde oluşturulmuştur.


Buradan indirin

En İyi Uygulamalar Dosyası

Bu dosyada, prıje ortakları tarafından bir araya getirilmiş, Avrupa daki Mesleki Eğitim Öğretim programlarının en başarılı uygulamalarını bulabilirsiniz. En İyi Uygulamalar şu konulardan toplanmıştır;Mesleki Eğitim Öğretimde yerel ortaklıklar,Eğitim ihtiyacı analizi, Mesleki Eğitim Öğretim programlama ve etki değerlendirmesi. Oldukça iyi yapılandırılmış olan bu dosyanın amacı;oluşturulan modelin belirli coğrafyalarda adaptasyonunu kolaylaştırabilmek için yüksek seviyede rehberlik etmektir.


Buradan indirin

Örnek Çalışmalar

Örnek durum çalışmaları ,proje ortaklarının Nasıl Rehberlerini ülkelerinde uygulama deneyimlerini ortaya koyar.Bu dökümanlar sayesinde somut örnekler ortaya çıkmakla beraber ortaklar için de önemli ipuçları elde edilecektir.Dahası,bu çalışmalar ,ilgili ülkede uygulanan Mesleki Eğitim Öğretim den örnekler içerdiğinden,farklı coğrafyalardaki uygulamalara da yön vereceklerdir.


Durum Çalışması İspanya
Durum Çalışması Türkiye
Durum Çalışması Almanya